Project Tekenen en Rekenen

Doel van het project is de workflows van ruimtelijk ontwerpers met water, en die van watersysteem-specialisten, die effectiviteit van maatregelen berekenen, 'in elkaar te schuiven' zodat beide disciplines profiteren. Zo worden mooiere, effectievere en breder gedragen ontwerpen mogelijk.

We richten ons zowel op het stedelijk gebied als op regionale aanpassingen van de buitenruimte. In de stad staat het opvangen van hevige neerslag door klimaatverandering centraal. Op regionale schaal speelt het verhogen van de waterveiligheid in het kader van het Deltaprogramma.

Uiteindelijk moet de studie leiden tot concrete tools die kunnen worden ingezet bij het ontwerpproces. Denk daarbij aan een koppeling van het tekenen binnen pakketten als Illustrator en het rekenen binnen simulatiesoftware als 3Di en D-Hydro.

Samenwerking binnen TKI

Tekenen en Rekenen valt als project onder het TKI Deltatechnologie van de Topsector Water. Het Topconsortium voor Kennis en Innovatie (TKI) Deltatechnologie bestaat uit publiek-private kennis- en innovatie-programma’s. Deze programma’s hebben tot doel om kennis en innovaties te bevorderen op het gebied van de waterkwantiteit, de waterkwaliteit van oppervlakte-wateren en de bescherming tegen hoogwater. Het TKI Deltatechnologie is één van drie TKI’s die werken in de Topsector Water.

Bij Tekenen en Rekenen zijn verschillende partijen betrokken:

  • Deltares
  • Strootman Landschapsarchitecten
  • Buro MA.AN
  • Robbert de Koning Landschapsarchitect
  • Nelen en Schuurmans
  • Hoogheemraadschap van Delfland
  • Waterschap Vallei en Veluwe

Over Tekenen en Rekenen

Het project Tekenen en Rekenen richt zich op de koppeling tussen ruimtelijk ontwerp en het rekenen aan de waterbeweging in de buitenruimte. Zowel in de ontwerpfase als in de uitwerking kunnen goed gevisualiseerde waterberekeningen waarde toevoegen. Tijdens het ontwerpen kunnen berekende waterbeelden inspireren, en tijdens het uitwerken kunnen haalbaarheidsberekeningen keuzen ondersteunen.

Uiteindelijk moet de studie leiden tot een ICT-koppeling tussen software voor het ruimtelijk ontwerpen en de watersimulatie tools. Technisch gezien gaat het dan om het ontwerp geörienteerd parametriseren van de simulatiemodellen. In normaal Nederlands: het afstellen van het wiskundig model op de veranderingen aan het systeem die het gevolg zijn van het nieuwe ruimtelijke ontwerp.